Annotation 2019-12-16 000006

Prva faza projekta

Deca i mladi uzrasta 6-19 godina su često udaljeni od prirode i njihovo znanje o biodiverzitetu i procesima u prirodi (rast, dekompozicija materijala) je uglavnom teoretsko. Izgradnjom tematskog dela eksperimentalnog naučnog parka / Školskog biološkog centra (ŠBC) na prostoru Botaničke bašte u Kragujevcu, mladi će dobiti priliku da u učionicama na otvorenom kroz praktični rad i seminare, stiču nova znanja iz ekologije, biodiverziteta i procesima u prirodi. Ovakav pristup učenju je zasnovan na činjenici da mladi vole da eksperimentišu, da vide, dodirnu, pomirišu i rade u grupama. Poseban akcenat je stavljen na uspostavljanje dugoročne saradnje između predškolskih ustanova, škola i univerzitata kroz razvijanje radnih materijala i unapređenje nastavnih metoda za ciljne grupe. 

faza21

Druga faza projekta

Opšti cilј projekta „Školski biološki centar“ bio je doprinos razvoju ekološke svesti mladih i zaštiti životne sredine na teritoriji grada Kragujevca kroz uvođenje novih vidova neformalnog obrazovanja zasnovanih na primeni koncepta učenja u prirodi. Ovo se postiglo kroz obuku vaspitača, učitelјa, nastavnika i studenata za sprovođenje inovativnih programa za zaštitu životne sredine, realizaciju tematskih radionica o zaštiti životne sredine i njenom uticaju na zdravlјe lјudi. Drugi deo aktivnosti odnosio se na unapređenje uslova i promociju nastave u prirodi na prostoru Školskog biološkog centra kao tematskog dela Botaničke bašte  a uz korišćenje digitalnih tehnologija.

Deca i mladi uzrasta 6-19 godina su često udalјeni od prirode i njihovo znanje o biodiverzitetu i procesima u prirodi (rast, dekompozicija materijala) je uglavnom teoretsko. Izgradnjom tematskog dela eksperimentalnog naučnog parka / Školskog biološkog centra (ŠBC) na prostoru Botaničke bašte u Kragujevcu, mladi su dobili priliku da u učionicama na otvorenom kroz praktičan rad i seminare, stiču nova znanja iz ove oblasti.

Ovakav pristup ekološkom obrazovanju obuhvaćenih cilјnih grupa je jedinstven za grad Kragujevac i zasnovan je na primeru dobre prakse koji su predstavnici Udruženja stekli tokom studijske posete Hanoveru i njihovom Školskom biološkom centru 2016. godine.

Projekat se realizovao u tri faze i to:

  1. Analiza potreba i podizanje kapaciteta vaspitača, učitelјa, nastavnika i studenata za sprovođenje nastave u prirodi i štampanje priručnika za realizaciju tematskih obuka,
  2. podizanje kapaciteta Školskog biološkog centra izgradnjom novih eksperimentalnih postavki i
  3. obuke za decu i mlade uzrasta 6 – 19 godina.

Poseban akcenat je stavlјen na uspostavlјanje dugoročne saradnje između predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i univerziteta, kroz razvijanje radnih materijala i unapređenje nastavnih metoda za cilјne grupe.

 

Na prostoru Školskog biološkog centra izgrađeni su u ovoj  fazi sledeći objekti: Letnja učionica, Hotel za insekte, Bašta boja, Eko slagalica, Komposteri, Eksperiment kolonizacije, Pica bašta, Bašta začinskog bilja, kao i ostala prateća infrastruktura – parkovske klupe, korpe za otpatke, a i proširena je oblast koja se navodnjava